Informatik Spektrum, Band 20, 1997

Band 20, Heft 1, Februar 1997

Band 20, Heft 2, April 1997

Band 20, Heft 3, Juni 1997

Band 20, Heft 4, August 1997

Band 20, Heft 5, Oktober 1997

Band 20, Heft 6, Dezember 1997

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier