Informatik Spektrum, Band 17, 1994

Band 17, Heft 1, Februar 1994

Band 17, Heft 2, April 1994

Band 17, Heft 3, Juni 1994

Band 17, Heft 4, August 1994

Band 17, Heft 5, Oktober 1994

Band 17, Heft 6, Dezember 1994

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier