Informatik Spektrum, Band 15, 1992

Band 15, Heft 1, Februar 1992

Band 15, Heft 2, April 1992

Band 15, Heft 3, Juni 1992

Band 15, Heft 4, August 1992

Band 15, Heft 5, Oktober 1992

Band 15, Heft 6, Dezember 1992

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier