Informatik Spektrum, Band 13, 1990

Band 13, Heft 1, Februar 1990

Band 13, Heft 2, April 1990

Band 13, Heft 3, Juni 1990

Band 13, Heft 4, August 1990

Band 13, Heft 5, Oktober 1990

Band 13, Heft 6, Dezember 1990

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier