Informatik Spektrum, Band 12, 1989

Band 12, Heft 1, Februar 1989

Band 12, Heft 2, April 1989

Band 12, Heft 3, Juni 1989

Band 12, Heft 4, August 1989

Band 12, Heft 5, Oktober 1989

Band 12, Heft 6, Dezember 1989

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier