Static Analysis (WSA/SAS)

21. SAS 2014: Munich, Germany

20. SAS 2013: Seattle, WA, USA

19. SAS 2012: Deauville, France

18. SAS 2011: Venice, Italy

17. SAS 2010: Perpignan, France

16. SAS 2009: Los Angeles, CA, USA

15. SAS 2008: Valencia, Spain

14. SAS 2007: Kongens Lyngby, Denmark

13. SAS 2006: Seoul, Korea

12. SAS 2005: London, UK

11. SAS 2004: Verona, Italy

10. SAS 2003: San Diego, California, USA

-

SAS 2003 Home Page

(part of

FCRC'03

)

9. SAS 2002: Madrid, Spain

-

SAS 2002 Home Page

8. SAS 2001: Paris, France

7. SAS 2000: Santa Barbara, CA, USA

6. SAS 1999: Venice, Italy

5. SAS 1998: Pisa, Italy

4. SAS 1997: Paris, France

3. SAS 1996: Aachen, Germany

2. SAS 1995: Glasgow, UK

1. SAS 1994: Namur, Belgium

3. WSA 1993: Padova, Italy

2. WSA 1992: Bordeaux, France

Michel Billaud, Pierre Castéran, Marc-Michel Corsini, Kaninda Musumbu, Antoine Rauzy (Eds.): Actes WSA'92 Workshop on Static Analysis (Bordeaux), September 1992, Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI), Proceedings. Published by Atelier Irisa, IRISA, Campus de Beaulieu, Series Bigre Vol. 81-82
Contents

1. JTASPEFL/WSA 1991: Bordeaux, France

Michel Billaud, Pierre Castéran, Marc-Michel Corsini, Kaninda Musumbu, Antoine Rauzy (Eds.): Actes JTASPEFL'91 (Bordeaux), October 1991, Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI), Proceedings. Published by Atelier Irisa, IRISA Campus de Beaulieu, Series Bigre Vol. 74
Contents