IEEE NAS 2009: Zhang Jia Jie, Hunan, China

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier