JSAI Workshops

JSAI-isAI Workshops 2015: Yokohama, Japan

JSAI-isAI Workshops 2014: Kanagawa, Japan

JSAI-isAI Workshops 2013: Kanagawa, Japan

JSAI-isAI Workshops 2012: Miyazaki, Japan

JSAI-isAI Workshops 2011: Takamatsu, Japan

JSAI-isAI Workshops 2010: Tokyo, Japan

JSAI-isAI Workshops 2009: Tokyo, Japan

JSAI 2008: Asahikawa, Japan

JSAI 2007: Miyazaki, Japan

JSAI 2006: Tokyo, Japan

JSAI Workshops 2005

JSAI Workshops 2003/2004

JSAI Workshops 2001

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier