International Conference on Web-Based Learning

16. ICWL 2017: Cape Town, South Africa

15. ICWL 2016: Rome, Italy

14. ICWL 2015: Guangzhou, China

13. ICWL 2014: Tallinn, Estonia

12. ICWL 2013: Kenting, Taiwan

11. ICWL 2012: Sinaia, Romania

10. ICWL 2011: Hong Kong, China

9. ICWL 2010: Shanghai, China

8. ICWL 2009: Aachen, Germany

7. ICWL 2008: Jinhua, China

6. ICWL 2007: Edinburgh, UK

5. ICWL 2006: Penang, Malaysia

4. ICWL 2005: Hong Kong, China

3. ICWL 2004: Beijing, China

2. ICWL 2003: Melbourne, Australia

1. ICWL 2002: Hong Kong, China

maintained by Schloss Dagstuhl LZI at University of Trier