European Robotics Symposium

2. EUROS 2008: Prague, Czech Republic

1. EUROS 2006: Palermo, Italy