6. DLT 2002: Kyoto, Japan

6. DLT 2002: Kyoto, Japan